شعر سنگ

یک روز کوه می شکند

آبان 89
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست